Zoeken op
Sluit dit zoekvak.

Privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is Coin Argus' beleid om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we van u kunnen verzamelen via onze website, https://www.coinargus.com, en andere sites die we bezitten en beheren.

1. Informatie die wij verzamelen

Loggegevens

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch de standaardgegevens van uw webbrowser registreren. Het kan gaan om het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, uw browsertype en -versie, de pagina's die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op elke pagina doorbrengt en andere details.

Apparaatgegevens

We kunnen ook gegevens verzamelen over het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Deze gegevens kunnen bestaan uit het apparaattype, het besturingssysteem, unieke apparaatidentificaties, apparaatinstellingen en geolocatiegegevens. Wat we verzamelen kan afhangen van de individuele instellingen van uw apparaat en software. Wij raden u aan het beleid van uw apparaatfabrikant of softwareleverancier te controleren om te weten welke informatie zij aan ons beschikbaar stellen.

Persoonlijke informatie

We kunnen om persoonlijke informatie vragen, zoals uw:

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoon/mobiel nummer

2. Rechtsgronden voor verwerking

Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettige, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij verzamelen en verwerken alleen informatie over u wanneer wij daar een wettelijke basis voor hebben.

Deze rechtsgrondslagen zijn afhankelijk van de diensten die u gebruikt en hoe u deze gebruikt, wat betekent dat wij uw gegevens alleen verzamelen en gebruiken wanneer:

 • het is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een dergelijke overeenkomst aan te gaan (bijvoorbeeld wanneer wij een dienst leveren die u ons vraagt);
 • het voldoet aan een legitiem belang (dat niet zwaarder weegt dan uw gegevensbeschermingsbelangen), zoals voor onderzoek en ontwikkeling, om onze diensten op de markt te brengen en te promoten, en om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen;
 • u ons toestemming geeft om dit te doen voor een specifiek doel (u geeft ons bijvoorbeeld toestemming om u onze nieuwsbrief te sturen); of
 • wij uw gegevens moeten verwerken om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Wanneer u toestaat dat wij informatie over u voor een bepaald doel gebruiken, hebt u het recht om op elk moment van gedachten te veranderen (maar dit heeft geen invloed op de verwerking die al heeft plaatsgevonden).

Wij bewaren persoonlijke informatie niet langer dan nodig is. Terwijl wij deze informatie bewaren, beschermen wij deze met commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals onbevoegde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging. Dit gezegd zijnde, adviseren wij dat geen enkele methode van elektronische transmissie of opslag 100% veilig is en kunnen wij geen absolute gegevensbeveiliging garanderen. Indien nodig kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

3. Verzameling en gebruik van informatie

Wij kunnen informatie verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken voor de volgende doeleinden en persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden:

 • om u in staat te stellen uw ervaring op onze website aan te passen of te personaliseren;
 • om u in staat te stellen onze website te bezoeken en te gebruiken, bijbehorende toepassingen en bijbehorende sociale media platforms;
 • om met u in contact te komen en te communiceren;
 • voor interne registratie en administratieve doeleinden;
 • voor analyse, marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling, onder meer om onze website, bijbehorende toepassingen en bijbehorende socialemediaplatforms te exploiteren en te verbeteren;
 • voor reclame en marketing, inclusief om u promotionele informatie te sturen over onze producten en diensten en informatie over derden die volgens ons voor u interessant kunnen zijn; en
 • om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en eventuele geschillen op te lossen.

4. Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden

We kunnen persoonlijke informatie bekendmaken aan:

 • externe dienstverleners om hen in staat te stellen hun diensten te verlenen, met inbegrip van (zonder beperking) IT-dienstverleners, aanbieders van gegevensopslag, hosting en servers, advertentienetwerken, analisten, foutloggers, incassobureaus, aanbieders van onderhoud of probleemoplossing, marketing- of reclameproviders, professionele adviseurs en exploitanten van betalingssystemen;
 • sponsors of promotors van door ons georganiseerde wedstrijden; en
 • derden om gegevens te verzamelen en te verwerken.

5. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

De persoonlijke informatie die wij verzamelen wordt opgeslagen en verwerkt in Zuid-Afrika, of waar wij of onze partners, gelieerde bedrijven en derde partijen faciliteiten hebben. Door ons uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u in met de bekendmaking aan deze overzeese derden.

Wij zullen ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonsgegevens van landen in de Europese Economische Ruimte (EER) naar landen buiten de EER wordt beschermd door passende waarborgen, bijvoorbeeld door het gebruik van standaardclausules inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, of het gebruik van bindende bedrijfsvoorschriften of andere wettelijk aanvaarde middelen.

Wanneer wij persoonsgegevens overdragen van een land buiten de EER naar een ander land, erkent u dat derden in andere rechtsgebieden mogelijk niet onderworpen zijn aan wetten inzake gegevensbescherming die vergelijkbaar zijn met die in ons rechtsgebied. Er bestaan risico's indien een dergelijke derde partij een handeling of praktijk verricht die in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming. privacy wetten in ons rechtsgebied en dit kan betekenen dat u niet in staat bent om verhaal te halen onder de privacywetgeving van ons rechtsgebied.

6. Uw rechten en het beheer van uw persoonsgegevens

Keuze en toestemming: Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u jonger bent dan 16 jaar, moet u beschikken over, en garandeert u ons, voor zover wettelijk toegestaan, dat u de toestemming van uw ouders of wettelijke voogd hebt om de website te bezoeken en te gebruiken en dat zij (uw ouders of voogd) ermee hebben ingestemd dat u ons uw persoonsgegevens verstrekt. U hoeft ons geen persoonlijke informatie te verstrekken, maar als u dat niet doet, kan dat gevolgen hebben voor uw gebruik van deze website of de producten en/of diensten die erop of via de website worden aangeboden.

Informatie van derden: Als wij persoonlijke informatie over u ontvangen van een derde partij, zullen wij die beschermen zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Als u een derde bent die persoonsgegevens over iemand anders verstrekt, verklaart en garandeert u dat u de toestemming van die persoon hebt om de persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

Beperken: U kunt ervoor kiezen de verzameling of het gebruik van uw persoonlijke informatie te beperken. Als u eerder hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonlijke informatie voor direct marketing doeleinden, kunt u te allen tijde van gedachten veranderen door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens. Als u ons vraagt om de manier waarop wij uw persoonlijke informatie verwerken te beperken, zullen wij u laten weten hoe de beperking uw gebruik van onze website of producten en diensten beïnvloedt.

Toegang en overdraagbaarheid van gegevens: U kunt details opvragen over de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. U kunt een kopie vragen van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Waar mogelijk zullen wij deze informatie verstrekken in CSV-formaat of een ander gemakkelijk leesbaar machineformaat. U kunt ons te allen tijde verzoeken om de persoonlijke informatie die wij over u hebben te wissen. U kunt ook vragen dat wij deze persoonlijke informatie overdragen aan een andere derde partij.

Correctie: Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om de informatie die onjuist, onvolledig, misleidend of verouderd blijkt te zijn, te corrigeren.

Kennisgeving van datalekken: Wij zullen de op ons toepasselijke wetgeving met betrekking tot elke inbreuk op gegevens naleven.

Klachten: Als u van mening bent dat wij een relevante gegevensbeschermingswet hebben geschonden en een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens en geef ons alle details over de vermeende schending. Wij zullen uw klacht onmiddellijk onderzoeken en u schriftelijk antwoorden met het resultaat van ons onderzoek en de stappen die wij zullen ondernemen om uw klacht te behandelen. U hebt ook het recht om contact op te nemen met een regelgevende instantie of gegevensbeschermingsautoriteit in verband met uw klacht.

Uitschrijven: Om u uit te schrijven uit onze e-maildatabase of af te melden voor communicatie (inclusief marketingcommunicatie), kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens of afmelden via de afmeldmogelijkheden die in de communicatie zijn opgenomen.

7. Cookies

Wij gebruiken "cookies" om informatie over u en uw activiteiten op onze site te verzamelen. Een cookie is een klein stukje informatie dat onze website op uw computer opslaat en bij elk bezoek opent, zodat wij kunnen begrijpen hoe u onze site gebruikt. Dit helpt ons u inhoud aan te bieden op basis van de voorkeuren die u hebt opgegeven. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

8. Bedrijfsoverdrachten

Als wij of onze activa worden overgenomen, of in het onwaarschijnlijke geval dat wij failliet gaan of failliet gaan, zouden wij gegevens opnemen onder de activa die worden overgedragen aan partijen die ons overnemen. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en dat partijen die ons overnemen uw persoonsgegevens kunnen blijven gebruiken overeenkomstig dit beleid.

9. Grenzen van ons beleid

Onze website kan link naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites, en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectieve privacypraktijken.

10. Wijzigingen in dit beleid

Naar eigen goeddunken kunnen wij ons privacybeleid aanpassen aan de huidige aanvaardbare praktijken. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om gebruikers via onze website op de hoogte te stellen van wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van deze site na wijzigingen in dit beleid zal worden beschouwd als aanvaarding van onze praktijken inzake privacy en persoonlijke informatie.

Als wij een belangrijke wijziging aanbrengen in dit privacybeleid, bijvoorbeeld een wijziging van de rechtsgrond waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, zullen wij u vragen opnieuw in te stemmen met het gewijzigde privacybeleid.

Dit beleid is van kracht vanaf 8 november 2020.

Meer te ontdekken

Verwante Artikelen

67% van de rekeningen van kleine beleggers verliezen geld wanneer
CFD's verhandelen met deze aanbieder.

eToro: Best Trading Platform - 0% Commissie voor de handel in aandelen en ETF's

eToro: Best Trading Platform - 0% Commissie voor de handel in aandelen en ETF's

67% van de rekeningen van kleine beleggers verliezen geld wanneer
CFD's verhandelen met deze aanbieder.